top of page
Polityka prywatności  i regulamin szkoleń

Już 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

W związku z tym mamy  dla Ciebie niezbędne informacje, które znajdziesz w tej zakładce. Dowiesz się z niej, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

W związku z tym zapoznaj się z naszą polityką prywatności i bezpieczeństwa orz regulaminem szkoleń, aby mieć pewność, że Twoje dane są z nami bezpieczne.

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Zespół BeCreative

Polityka prywatności 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest właściciel marki BeCreaviteCAD. Zwany dalej Administratorem.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: inspektor@becreativecad.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zgłoszenia na szkolenie, a także później, w związku z realizacją i organizacją szkolenia oraz wystawieniem certyfikatu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez BeCreativeCAD ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- wpisania na listę uczestników,
- realizacji i organizacji szkolenia,
- wystawienia certyfikatu, faktury i pozostałych niezbędnych dokumentów,
- wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę szkoleniową:

  • adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, nazwę firmy lub uczelni.

  • w przypadku wystawienia faktury, umowy, nazwę firmy, NIP, REGON i dane adresowe oraz numer konta.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych szkoleń.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec BeCreativeCAD  w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom umożliwiającym nam organizację i realizację szkolenia oraz  innym podmiotom podczas realizacji transakcji, jeżeli jest to wymagane przez producenta.
 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat – maksymalnie od daty wykonania usługi w celu zachowania danych w przypadku dochodzenia roszczeń w związku z umową, archiwizacyjnych  i statystycznych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych możesz otrzymać od nas informację o nowej ofercie szkoleń i naszych produktów. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy i do 10 lat po jej zakończeniu  lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Regulamin szkoleń

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach BeCreativeCAD

 

I.

Organizator

Szkolenia organizuje firma KPMarketing Paweł Bukowski z siedzibą w firmy w Pęczniewie, ul. Dąbrowska 103, 99-235 Pęczniew, NIP 773-229-38-09, REGON zwanej dalej Organiatorem, za realizację szkoleń odpowiada właściciel marki BeCreativeCAD.

 

II.

Szkolenia

Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonych na stronie firmy www.becreativecad.pl  lub na podstawie ustaleń indywidualnych z klientem.

 

III.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać poprzez formularz rejestracyjny na stronie firmy www.becreativecad.pl lub poprzez wybrany formularz wydarzenia na stronie www.evenea.pl ewentualnie drogą e-mailową na adres podany na stronie www.becreativecad.pl. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia) przy zgłoszeniu poprzez stronę www.becreativecad.pl lub adres firmowy e-mail, dla zgłoszeń poprzez platformę evenea.pl czas ustalany jest indywidualnie i widoczny w treści  wydarzenia.. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z BeCreativeCAD oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.Zgłoszenia na szkolenia online przyjmowane są poprzez platformę bimv.pl - regulowane są w pierwszej kolejności poprzez regulamin i warunki umowy zawarte na platformie bimv.pl, a następnie przez niniejszy regulamin.

 

IV.

Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w BeCreativeCAD mailowo lub telefonicznie.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do BeCreativeCAD) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty w całości. W przypadku otrzymania przez BeCreativeCADoświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaty pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez BeCreativeCAD w związku z organizacją szkolenia.

Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, BeCreativeCAD zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.

 

V.

Zmiany terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia przez BeCreativeCAD, według wyboru Zamawiającego, BeCreativeCAD zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

BeCreativeCAD zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

 

VI.

Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt  ewentualnych posiłków (przerwy na kawę,  lub lunch).
Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez BeCreativeCAD. do świadczenia usług w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, a najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia uiszcza  100%  wpłaty na poczet szkolenia. szkolenia.

Brak uiszczenia wpłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia BeCreativeCAD do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

BeCreativeCAD dopuszcza płatność za szkolenie po odbyciu  kursu, tylko w przypadku wcześniejszego poinformowania firmy o tym fakcie i wpłaceniu zaliczki w wysokości 40% najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem, pozostała kwota w wysokości 60% płatna do 7dni po szkoleniu.

 

VII.

Rabaty

Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

 

VIII.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) oraz RODO z dnia 25.05.2018r. BeCreativeCAD  nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji i organizacji szkolenia pomiędzy Zamawiającym a firmą BeCreativeCAD.

Dodatkowe zgody wyrażone podczas szkolenia przez każdego z uczestników dają prawo BeCreativeCAD przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu  przekazania partnerowi danych  do wystawienia certyfikatów lub przesyłania ofert marketingowych. Wszystkie te zgody udziela każdy z uczestników już indywidualnie po szkoleniu w ankietach ewaluacyjnych, warunki ich udzielenia opisuje Polityka prywatności zamieszczona w tym dziale.

 

IX.

Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia i materiały szkoleniowe dostępne w BeCreativeCAD są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

 

X.

Reklamacje

Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych. Po rozpatrzeniu reklamacji w trybie pozytywnym dla Zamawiającego, mam on prawo do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi, zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, uzupełnienie części usługi która podlega reklamacji lub też inne formy ustalone indywidualnie.

bottom of page